CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO  
 
     
 

Centrum Zarządzania Kryzysowego spełnia funkcję punktu koordynacyjnego i ośrodka łączności, scalającego w codziennej działalności służby ratownicze i komunalne, które biorą bezpośredni i pośredni udział w akcjach ratowniczych.

Do zadań Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:

 1. Pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.
 2. Organizowanie przetwarzania, sprawdzania i przekazywania informacji dotyczących sytuacji nadzwyczajnych.
 3. Podejmowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem Centrum do koordynacji działań w razie zdarzeń kryzysowych.
 4. Wspłódziałanie z Centrami Zarządzania Kryzysowego organów administracji publicznej.
 5. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności.
 6. Gromadzenie, aktualizowanie baz danych i innych narzędzi dla potrzeb Centrum oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi wydziałami Urzędu, administracją samorządową, administracją zespoloną i niezespoloną oraz innymi służbami, inspekcjami i organizacjami pozarządowymi
 7. Pozyskiwanie informacji i opracowywanie dobowych meldunków o sytuacji w województwie, a także opracowywanie zbiorczych raportów tygodniowych, miesięcznych i kwartalnych o sytuacji i prognozowanych zagrożeniach
 8. Współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska.
 9. Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne.
 10. Stała wymiana informacji ze służbami dyżurnymi administracji zespolonei i niezespolonej oraz innymi służbami i inspekcjami
 11. Dokumentowanie działań podejmowanych przez Centrum - W przypadku zagrożenia i zaistnienia stanu kryzysowego niezwłoczne i ciągłe informowanie o rozwoju sytuacji Centrum Zarządzania Kryzysowego szczebla centralnego.
 12. Realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

 

W celu znalezienia danych teleadresowych proszę wybrać kategorię instytycji lub jednostki i wpisać nazwę, ewentualnie wybrać województwo na mapie.

    - Zarządzanie Kryzysowe
    - Ośrodki Pomocy Społecznej
    - Pomoc Medyczna (Pogotowie, Szpitale)
    - Straż Pożarna
    - Policja
    - Straż Miejska

Nazwa:
Zauważyłeś, że dane teleadresowe instytucji lub jednostki są nieaktualne? Prześlij nam poprawne dane.
     
 
© Copyright 2000 - 2021 CZK.PL. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Reklama i cennik  Polityka prywatności