KATEGORIE ZAGROŻEŃ  
 
     
 

POŻARY

Zasady bezpieczeństwa pożarowego:

 1. W miarę możliwości:
  • zainstaluj w mieszkaniu, domu i obejściu gospodarskim wykrywacze dymów, pożaru i eksploatuj je zgodnie z instrukcja
  • zaopatrz mieszkanie, dom i obejście w podręczne gaśnice i naucz rodzinę posługiwać się nimi, przestrzegaj terminów badania sprawności gaśnic i ich legalizacji
 2. Zapisz i zapamiętaj alarmowy numer telefonu 122 lub 998 oraz naucz dzieci jak informować przez telefon o pożarze.
 3. Określ w mieszkaniu, domu i obejściu gospodarskim drogi ewakuacyjne oraz zapoznaj z nimi domowników, a nawet przetrenuj z rodziną taką ewakuację. Winny być ustalone co najmniej dwie drogi ewakuacyjne.
 4. Poinstruuj rodzinę jak należy się przemieszczać blisko przy podłodze w czasie ucieczki z miejsc objętych pożarem.
 5. Nie dopuszczaj do nagromadzenia się stert starych gazet i czasopism w domu i obejściu oraz utrzymuj czystość pomieszczeń.
 6. Sprawdź instalację elektryczną, czy nie jest wadliwa.NIE NAPRAWIAJ BEZPIECZNIKA DRUTEM.
 7. Sprawdź przedłużacz i gniazdka oraz domowe urządzenia elektryczne (odbiorniki energii).
 8. Nie przeciążaj sieci elektrycznej. Nie włączaj kilku odbiorników do jednego gniazdka. Używaj rozgałęźników zaopatrzonych w bezpieczniki w celu uniknięcia iskrzenia i krótkich spięć.
 9. Nie używaj nigdy benzyny, ropy, nafty oraz innych paliw i podobnych materiałów wewnątrz budynków - przechowuj je w dobrze wentylowanych pomieszczeniach w odpowiednich pojemnikach.
 10. Nigdy nie pal w pobliżu paliw płynnych.
 11. Po użyciu usuń wszelkie nasączone palnymi cieczami szmaty i materiały.
 12. Skontroluj domowe źródła ogrzewania, czy nie są uszkodzone lub wadliwe, czy są czyste i działają dobrze, czy przewody kominowe, paleniska i piece są sprawne. Wezwij kominiarza.
 13. Zachowuj ostrożność, gdy używasz zastępczych źródeł ogrzewania jak przenośne grzejniki elektryczne i gazowe, piecyk naftowy, drewno i węgiel (piecyki na drewno i węgiel):
  • upewnij się czy wentylacja zewnętrzna jest właściwa
  • umieszczaj grzejniki nie bliżej niż 15 cm od materiałów palnych
  • sprawdź czy podłoga i pobliski fragment ściany są dobrze izolowane
  • używaj odpowiedniego paliwa, właściwego dla danego piecyka zgodnie z instrukcją producenta
  • gromadź popiół w metalowych pojemnikach w oddaleniu od budynków
  • dopilnuj, by otwarty ogień nie dotykał materiałów ścian i materiałów palnych (firany, zasłony, kotary, meble, i inne)
  • zainstaluj niepalny ekran przed frontem paleniska kominka
 14. Upewnij się czy izolacja domowa nie dotyka przewodów elektrycznych.
 15. Poznaj sam i zapoznaj rodzinę z położeniem głównych wyłączników energii elektrycznej i bezpieczników elektrycznych, zaworu instalacji gazowej oraz jak je wyłączyć w razie wypadku. Jeśli z jakiegoś powodu wyłączyłeś główny wyłącznik gazu, w razie potrzeby ponownego jego włączenia, wezwij pracowników zakładu gazowniczego.

Co robić w czasie pożaru:

 1. Używaj wody lub gaśnic do gaszenia małych ognisk pożaru:
  • nigdy nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować
  • jeśli nie jesteś pewien, czy potrafisz ugasić ogień, zabierz wszystkich z domu i wezwij Straż Pożarną od sąsiadów lub z budki telefonicznej
 2. Nigdy nie gaś urządzeń elektrycznych wodą. Używaj tylko i wyłącznie gaśnic przeznaczonych do gaszenia instalacji elektrycznych.
 3. Palący się tłuszcz lub ogień powstały w kuchni, ugaś solą kuchenną lub sodą do pieczenia (oczyszczoną) albo przykryj naczynie przykrywką o ile ogień powstał w naczyniu (np. garnku, patelni itp.).
 4. Gdy zapaliło się twoje ubranie, zatrzymaj się połóż na ziemi i obracaj do chwili zduszenia ognia., ucieczka spowoduje tylko zwiększenie płomienia.
 5. Śpij przy drzwiach zamkniętych. Gdy Cię obudzi sygnał pożaru, np. Dźwięk wykrywacza dymów, swąd dymu czy inne objawy, zbadaj drzwi zanim je otworzysz:
  • jeżeli drzwi są zimne, wyjdź natychmiast w gotowości do czołgania się
  • dym i gorące powietrze unoszą się do góry, powietrze jest bardziej czyste i chłodne przy podłodze
  • jeśli drzwi są gorące uciekaj przez okno
  • jeśli nie możesz uciec, trzymaj białe lub jasne prześcieradło (obrus itp.) w oknie, wzywaj w ten sposób na pomoc strażaków (ratowników)

Następne ->


 

W celu znalezienia informacji proszę wybrać kategorię substancji i wpisać jej nazwę lub numer rozpoznawczy materiału (Nr ONZ (UN) 1 lub 2).

    - Substancje niebezpieczne
    - Substancje biologiczne

Nazwa:  
Nr ONZ (UN):  
     
 
© Copyright 2000 - 2021 CZK.PL. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Reklama i cennik  Polityka prywatności