KATEGORIE ZAGROŻEŃ  
 
     
 

PODŁOŻENIE ŁADUNKÓW WYBUCHOWYCH

Osoba, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego, albo zauważyła w obiekcie przedmiot niewiadomego pochodzenia, mogący być ładunkiem wybuchowym, jest obowiązana o tym powiadomić:

 • kierownika obiektu lub jego zastępcę;
 • Policję - tel. 997 lub 112

Do czasu przybycia Policji administrator obiektu, a w czasie jego nieobecności osoba przez niego upoważniona, kieruje akcją poszukiwania ładunku wybuchowego:

 1. Kierujący akcją zarządza, aby użytkownicy pomieszczeń dokonali sprawdzenia, czy w tych pomieszczeniach znaj­dują się:
  • przedmioty rzeczy, lub urządzenia paczki itp. ,których wcześnie nie było i nie wnieśli ich użytkownicy po­mieszczeń (a mogły być wniesione i pozostawione przez inne osoby, np. Interesantów) ;
  • ślady przemieszczania elementów wyposażenia pomieszczeń;
  • zmiany w wyglądzie zewnętrznym przedmiotów, rzeczy, urządzeń, które przedtem w pomieszczeniu były oraz emitowane z nich sygnały (np. dźwięki mechanizmów zegarowych, świecące elementy elektroniczne itp. ).
 2. Pomieszczenia ogólnodostępne takie, jak: korytarze, klatki schodowe, halle, windy, toalety, piwnice, stry­chy itp. oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu powinno być sprawdzone przez pracowników obsługi admi­nistracyjnej lub ochrony.
 3. Zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń, których - w ocenie użytkowników obiektu - przedtem nie było, a zachodzi podejrzenie, iż mogą to być ładunki wybucho­we, nie wolno dotykać. O ich umiejscowieniu należy na­tychmiast powiadomić administratora obiektu i policję.
 4. W przypadku, gdy użytkownicy pomieszczeń faktycznie stwierdzą obecność przedmiotów (rzeczy, urządzeń), których wcześniej nie było lub zmiany w wyglądzie i usytuowaniu przedmiotów stale znajdujących się w tych pomieszczeniach, należy domniemywać, iż pojawienie się tych przedmiotów lub zmiany w ich wyglądzie i usytuowaniu mogły nastąpić na skutek działania sprawcy podłożenia ładunku wybuchowego. W takiej sytuacji kierujący akcją może wydać decyzję ewakuacji osób z zagrożonego obiektu przed przybyciem policji.
 5. Należy zachować spokój i opanowanie, aby nie dopuścić do przejawów paniki .

Po przybyciu do obiektu policjanta lub policyjnej grupy interwencyjnej administrator obiektu powinien przekazać im wszelkie informacje dotyczące zdarzenia oraz wskazać miejsca zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń obcego pochodzenia i punkty newralgiczne w obiekcie.

Policjant lub dowódca grupy policjantów przejmuje kierowanie akcją, a administrator obiektu winien udzielić mu wszechstronnej pomocy podczas jej prowadzenia.

Na wniosek policjanta, kierującego akcją, administrator obiektu podejmuje decyzję o ewakuacji użytkowników i innych osób z obiektu - o ile wcześniej to nie nastąpiło.

Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń obcych oraz neutralizowaniem ewentualnie podłożonych ładunków wybuchowych zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane ogniwa organizacyjne policji, przy wykorzystaniu specjalistycznych środków technicznych.

Policjant kierujący akcją, po zakończeniu działań, przekazuje protokolarnie obiekt administratorowi. 

W celu znalezienia informacji proszę wybrać kategorię substancji i wpisać jej nazwę lub numer rozpoznawczy materiału (Nr ONZ (UN) 1 lub 2).

    - Substancje niebezpieczne
    - Substancje biologiczne

Nazwa:  
Nr ONZ (UN):  
     
 
© Copyright 2000 - 2021 CZK.PL. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Reklama i cennik  Polityka prywatności